โครงการชุมชนผู้สูงอายุต้นแบบ

เป้าหมายของโครงการนี้ คือให้ผู้สูงอายุทั้งหลายได้มาอยู่ในสังคมของตัวเองหมู่บ้าน "สหกรณ์ผู้สูงวัย" มูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ คาดว่าจะสร้างหมู่บ้านที่มีเงื่อนไข ที่มีสภาวะความเป็นอยู่ที่เอื้ออำนวย ต่อการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สมถะ แต่มีความสุขให้ผู้สูงอายุ มีเพื่อนมีสมาชิกในสังคมที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน มาอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่าและคนที่มีธรรมะ

 

และที่สำคัญคือ ได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี คือมีงานทำตามหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละคน โดยยึดหลักว่า "ผู้สูงอายุทั้งหลายนั้นยังทำประโยชน์ให้กับสังคมได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตหมู่บ้านผู้สูงวัยนื้ จะมีลักษณะเป็นหมู่บ้านสหกรณ์ที่ทุกคนร่วมกันทำประโยชน์ร่วมกัน ตามความสามารถที่ตนมี เช่น สอนทำอาหาร สอนภาษา สอนศิลปะหรือ ดนตรี เก็บกวาดเช็ดถู แม้แต่ช่วยดูแลซึ่งกันและกัน หรือถ้ามีความรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์กร ก็ไปอาสาทำหน้าที่ให้ความรู้ในทางบริหารองค์กรท้องถิ่น นี่คือการให้คุณค่ากับประสบการณ์ชีวิตแล้วมารับใช้ส่วนรวมรับใช้สังคมได้จนวันสุดท้ายของชีวิต ถือเป็นการอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีความหมายเป็นการทำตัวให้มีคุณค่ามีประโยชน์มีความสุขกับการได้อยู่ในสังคม ผู้สูงวัยเดียวกัน มีกิจกรรมร่วมกัน ไม่โดดเดี่ยวไม่เหงา ลดภาระสังคมที่ต้องมาดูแล