เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา
 2561

 

เปิดรับสมัคร 6 สาขาวิชา

·         สาขาวิชาการท่องเที่ยว

·         สาขาวิชาการโรงแรม

·         สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

·         สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

·         สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

·         สาขาวิชาการบัญชี

คุณสมบัติ

·         เพศหญิงและชาย อายุตั้งแต่  15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

·         สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

                                    หลังฐานที่ใช้ในการสมัคร

1.      รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน

2.      สำเนาแสดงผลกาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) รับรองสำเนาถูกต้อง

3.      สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

4.      สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง

5.      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสุกล (ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้อง

6.      ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น

7.      ใบรับรองความประพฤติของผู้ที่สมัครเรียน ที่ออกให้โดยผู้มีอำนาจของสถานศึกษา และมีตราประทับของสถานศึกษาด้วย

ช่องทางการรับสมัคร

·          สมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยฯ

·         กรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.bbvcthailand.com/register/

·         ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://goo.gl/fMRQKC กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งมาที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ”  เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84140

วิธีการคัดเลือกนักศึกษา *การสอบสัมภาษณ์ (เท่านั้น)

·         รอบที่ 1 วันเสาร์ที่   3   มีนาคม   2561

·         รอบที่ 2 วันจันทร์ที่   4   มีนาคม   2561

·         รอบที่ 3 วันเสาร์ที่   10   มีนาคม   2561

·         รอบที่ 4 วันอาทิตย์ที่   11   มีนาคม   2561

·         รอบที่ 5 วันเสาร์ที่    17   มีนาคม   2561

·         รอบที่ 6 วันอาทิตย์ที่   18   มีนาคม   2561

·         รอบที่ 7 วันเสาร์ที่   24   มีนาคม   2561

·         รอบที่ 8 วันอาทิตย์ที่   25   มีนาคม   2561

·         รอบที่ 9 วันเสาร์ที่   31   มีนาคม   2561

·         รอบที่ 10 วันอาทิตย์ที่   1   เมษายน   2561

*แจ้งผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตรงถึงผู้สมัครแต่ละราย

ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับฝึกปฏิบัติธรรมที่ "ทีปภาวัน"  อำเภอเกาะสมุยเป็นระยะเวลา 5 วัน

·         รุ่นที่ 1 วันที่ 27-31  มีนาคม  2561

·         รุ่นที่ 2 วันที่ 12-16 เมษายน 2561

และต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมที่ "สวนโมกข์" เป็นระยะเวลา 7 วัน

·         รุ่นที่ 1 วันที่    1 - 7    เมษายน 2561

·         รุ่นที่ 2 วันที่  17 - 23  เมษายน 2561

การประกาศผลรายชื่อผู้สอบผ่านการปฏิบัติธรรม และมีสิทธิ์เข้าเรียน

·         รุ่นที่ 1 วันที่ 10  เมษายน 2561

·         รุ่นที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2561

วันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (พร้อมผู้ปกครอง)

·         วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088-757-2770 และ 02-653-2953 ในวันและเวลาราชการ หรือ Line : @PDRCFoundation