การปฏิรูประบบราชการและการกระจายอำนาจ

 

ด้านโครงสร้างการบริหารราชการ

                        ปฏิรูประบบราชการ โดยใช้หลักการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น  โดยเปลี่ยนแปลงให้จังหวัดเป็นหน่วยการปกครองหลักของท้องถิ่น ลดบทบาทราชการส่วนภูมิภาค ให้ข้าราชการในแต่ละจังหวัดทำงานภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด

                        โดยการตรากฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดขึ้นเป็นการเฉพาะ ให้เป็นองค์กรในการบริหารราชการของจังหวัด ที่มีสภาจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เป็นองค์กรถ่วงดุลการทำหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ให้จังหวัดมีอำนาจเต็มในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัด  การจัดทำงบประมาณ  การควบคุมบังคับบัญชา ข้าราชการ โดยที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้

                        จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด หรืออาจใช้กระบวนการพิเศษในการสรรหาคัดเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยให้การดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีวาระ เช่น อาจพิจารณาให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยผ่านการเห็นชอบจากสภาจังหวัด เป็นต้น

            ด้านเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการ

                        ข้าราชการที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน  ซึ่งทำงานสำคัญใกล้ชิด ประชาชนควรได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมากขึ้น เช่น ข้าราชการครู ข้าราชการตำรวจ เป็นต้น

            ด้านทัศนคติในการรับใช้ประชาชน

                        จัดให้มีการรณรงค์ปลูกฝังอุดมการณ์ ค่านิยม แก่ข้าราชการโดยต่อเนื่องสม่ำเสมอ ให้มีจิตสำนึก เป็นข้าราชการของแผ่นดิน มีหน้าที่รับใช้ประชาชนและประเทศชาติ

                        ข้าราชการที่ถูกออกจากราชการ เพราะบกพร่อง หรือ มัวหมองในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับราชการอีก

ใช้ระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ในการเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย แต่งตั้ง

ข้าราชการ

 

                        ห้ามมิให้ข้าราชการไปดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหาร  หรือ  กรรมการบริหาร  หรือ บอร์ดบริหารของรัฐวิสาหกิจ และบริษัทธุรกิจเอกชน เพื่อไม่ให้เกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน