การปฏิรูปกฎหมาย และองค์กร ที่มีหน้าที่ในการแก้ไขป้องกัน ปราบปราม การทุจริต

 

คอรัปชั่น

แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต คอรัปชั่น

เพื่อให้องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไข ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น สามารถทำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

            บังคับให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน

นอกจาก นักการเมือง ซึ่งต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว ต้องตรากฎหมาย กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ รวมถึงคณะกรรมการผู้มีหน้าที่ในการกำหนดระเบียบข้อบังคับ หรือ พิจารณา ให้คุณให้โทษที่มีอำนาจตามกฎหมายต่าง ๆ  (Regulator) ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ปปช. และเปิดเผยต่อสาธารณะ

ตรากฎหมายกำหนดให้คดีทุจริต เป็นคดีที่ไม่มีอายุความ

ในกรณีที่จำเลยในคดีทุจริต  หลบหนีการพิจารณาคดี  ให้การพิจารณาคดีนั้น สามารถกระทำลับหลังจำเลยได้ และจำเลยที่หลบหนีคดีทุจริตถูกตัดสิทธิ์ที่จะเป็นโจทก์ฟ้องคดีใด ๆ

 

คณะกรรมการ ปปช. ต้องควบคุม กำกับ การสืบสวนสอบสวน และส่งฟ้องคดีทุจริตให้เสร็จสิ้นภายในสองปี นับตั้งแต่ได้ รับทราบ หรือ  ได้รับการร้องเรียน โดยมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานสอบสวนแต่ละคดี