ข้อเสนอแนะ เรื่องการปฏิรูปประเทศ และแนวทางในการสร้างความสามัคคีปรองดอง

 

เจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศไทย

 

                        การลุกขึ้นต่อสู้เรียกร้องของมวลมหาประชาชนหลายล้านคนทั้งในประเทศ และคนไทยในต่างประเทศ เป็นระยะเวลายาวนานถึง 204 วัน  เมื่อปี .. 2556-2557  มีเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างแรงกล้าที่จะให้มีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง เนื่องจากสังคมไทยในยุคที่ผ่านมาตกอยู่ภายใต้สภาวะทางการเมืองที่ฉ้อฉล และทุจริตคอรัปชั่นมาเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งประเทศถูกกัดกร่อนเสียหายอย่างรุนแรง การนำนโยบายประชานิยมที่ไร้ความรับผิดชอบมา   มอมเมาประชาชน ระบบราชการถูกแทรกแซง กระบวนการยุติธรรมถูกกดดัน ประชาชนที่รักความเป็นธรรมถูกข่มขู่ ระบบนิติรัฐ นิติธรรม ถูกละเมิดบิดเบือน ประชาชนถูกแบ่งแยกเป็น   พวกเขา พวกเรา ด้วยการใช้ข้อมูลเท็จ แม้กระทั่งสถาบันเบื้องสูงก็ถูก ดึงเข้ามาอยู่ในสถานการณ์อย่างไม่บังควร และที่เลวร้ายที่สุดคือการทุจริตคอรัปชั่น ที่มีการสมคบกันระหว่างนักการเมืองเลวและข้าราชการชั่ว

                        มวลมหาประชาชนเห็นว่า มิอาจปล่อยให้ระบอบการเมืองที่ชั่วร้ายทำลายประเทศ ได้อีกต่อไป จึงได้ลุกขึ้นต่อสู้ เรียกร้อง ด้วยการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ อย่างสงบ สันติ อหิงสา ให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

                        ครั้นเมื่อ คสช. โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าควบคุมบริหารประเทศ และประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิรูปประเทศ จึงได้รับการสนับสนุนจากมวลมหาประชาชนอย่างท้วมท้น เพราะมวลมหาประชาชนเห็นว่า นี่เป็นแนวทางเดียวตรงตามข้อเรียกร้องของมวลมหาประชาชนที่เรียกร้องมาโดยตลอด

                        มวลมหาประชาชน  จึงขอสนับสนุนแนวทางการปรองดอง ที่ยึดการบังคับใช้กฎหมาย โดยนิติธรรม และขอสนับสนุนการปฏิรูปประเทศตามแนวทางที่ได้เสนอมานี้


 

ปฏิรูปการเมือง

ปฏิรูปกฎหมาย และองค์กร ที่มีหน้าที่ในการแก้ไขป้องกัน ปราบปราม การทุจริต

ปฏิรูประบบราชการและการกระจายอำนาจ ด้านโครงสร้างการบริหารราชการ

ปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม