เปิดรับสมัครอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้ง โรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ..2550 แล้วเลขที่ใบอนุญาต ศอช.7/2560 อนุญาต วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จะเริ่มเปิดทำการสอนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาดังนี้

 

ประเภทวิชาที่เปิดสอน

 

                    สาขาวิชาการท่องเที่ยว

                    สาขาวิชาการโรงแรม

                    สาขาวิชาการบัญชี

                    สาขาวิชาเลขานุการ

                    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                    สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                    สาขาวิชาอาหารและโภชนา

 

อาจารย์ที่ไปอยู่จะต้องใช้ชีวิตสอดคล้องกับแนวทางของวิทยาลัยที่ต้องการฝึกอบรมนักเรียน ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติธรรมทุกเช้า ฟังเทศน์ก่อนไปเรียน ในช่วงเย็นก็จะตองมีการทำวัตรเย็น สวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งวิทยาลัยแห่งนี้ต้องการปลูกฝังการปฏิบัติธรรมะการฝึกฝน เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตเมือนอยู่ในวัด อยู่กับธรรมะ อยู่กับความพอดี พอเพียงตามหลัก โภชเนมัตธัญญูตา (ความเป็นผู้รู้จักประมาณ) และเรียนรู้ที่จะควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กายใจของตัวเองที่ภาษาพระเรียกว่าสำรวมอินทรีย์ จะได้ไม่ตกภายใต้การครอบงำของกิเลส การที่จะทำ 2 อย่างได้ต้องบำเพ็ญธรรมทุกวัน ที่เรียกว่าชาคริยานุโยคโดยหลักการของวิทยาลัยฯ คือมีวิชาการมีความชำนาญ และมีธรรมะ

 

คุณสมบัติ

                    เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สมัคร

                    เคยเป็นหัวหน้าภาคในวิชาที่เปิดสอนในสถาบันต่างๆมาก่อน

                    เป็นอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือที่เกษียณอายุราชการแล้ว ที่พร้อมที่จะทำงานให้กับสังคม และประเทศชาติ

                    อาจารย์ประจำจะต้องทำงานให้กับวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี

                    อาจารย์พิเศษ สามารถสมัครได้ โดยต้องระบุวิชาเฉพาะ ด้านใดด้านหนึ่งเป็นครั้งคราว สัปดาห์ละกี่ชั่วโมง หรือติดต่อกันจนจบหลักสูตรที่ทำการสอน

 

ช่องทางการรับสมัคร

                    ส่งประวัติพร้อมเอกสารแนะนำตัวมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                    ทางไปรษณีย์ ส่งถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณเลขที่ 142 อาคาร ทู แปซิฟิคเพลส ชั้น 17 ห้อง 1707 .สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110

 

การสัมภาษณ์

 

รอบที่ 1 วันเสาร์ 4 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 - 17.00 .

รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 1700 .

รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 17.00 .

รอบที่ 4 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 17.00

 

แปซิฟิคคลับ ชั้น 28 อาคารทู แปซิฟิคเพลส .สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-653-2953 ในวันและเวลาราชการ

หรือ Line : @PDRCFoundation

 

 

#อาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ #เรามาช่วยกัน #PDRCFoundation